Privacywetgeving vanaf 25-05-2018

 

Bedrijfsnaam The Dutch Outback Shop is opgericht door Anita Maat, geboortedatum 04-01-1966 te Rotterdam.

Bedrijf staat ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer 69860750, Correspondentie adres Klencke 275, 3191 VR Hoogvliet / Rotterdam.

Website https://dutch-outback.com en bereikbaar via email info@dutch-outback.com en/of telefoon nummer 0636529148.


Persoonsgegevens die wij verwerken.

The Dutch Outback Shop kan de volgende persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken om uw bestelling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

The Dutch Outback Shop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij er toestemming is gegeven door ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Ouders raden wij aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

The Dutch Outback Shop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming.

The Dutch Outback Shop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Dutch Outback Shop) tussen zit.

The Dutch Outback Shop gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows 10 PRO 2017 – Windows Defender – Malwarebytes – WordPress en maken backups in Onedrive van Microsoft.

 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Dutch Outback Shop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Inhoudelijke gegevens mogen conform de richtlijnen maximaal 5 jaar worden bewaard.

Indien een richtlijn verandert zal dit worden aangepast.

 


Delen van persoonsgegevens met derden.

The Dutch Outback Shop verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

The Dutch Outback Shop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken,

The Dutch Outback Shop gebruikt alleen technische en functionele cookies.

En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Dutch Outback Shop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dutch-outback.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

The Dutch Outback Shop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

The Dutch Outback Shop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dutch-outback.com

The Dutch Outback Shop heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 

– Beveiligingssoftware Windows Defender – Malwarebytes.
– TLS (voorheen SSL) beveiligde internetverbinding
– Computer onderhoudscontract met – https://www.bytecontrol.nl
– WordPress onderhoudscontract met – https://michelromijn.nl/

 


Update privacy beleid

 

The Dutch Outback Shop zal haar beleid, indien nodig aanpassen en ervoor zorgdragen dat de meest recente versie op de website te vinden is.

 


Versie 1.0 gedateerd 15-05-2018